HEY, I'M EVÓRA!

I’m a trend setter, an adventurer, a coffee lover and a photographer! I love experiments and personal projects. Finding new perspectives and breathing in new life into old boring scenes is what inspires and gets me excited! If you call yourself a creative, proudly wear that title, be memorable, inspire others and always be ahead of the crowd! Be Evóra!

Voorwaarden

STIJLVOL IN BEELD FOTOGRAFIE

1. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van, aan of met Stijlvol in beeld. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Stijlvol in beeld niet bindend en Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat eventuele door hem gebruikte algemene voorwaarden in de relatie met Stijlvol in beeld buiten toepassing blijven. In deze Voorwaarden gebruikte definities hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst is gegeven, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2. Uitvoering Overeenkomst

 1. Indien en voor zover dit naar inzicht van Stijlvol in beeld noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Stijlvol in beeld het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Stijlvol in beeld hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Stijlvol in beeld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Stijlvol in beeld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stijlvol in beeld zijn verstrekt, heeft Stijlvol in beeld het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien Stijlvol in beeld op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Kosten van derden zijn niet inbegrepen in de door Stijlvol in beeld geoffreerde prijs en worden separaat in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten. Opdracht aan derden wordt slechts verstrekt nadat de daarop betrekking hebbende kosten door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Desgewenst kan Stijlvol in beeld namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
 4. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Stijlvol in beeld dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk (al dan niet per e-mail) te bevestigen.
 5. Een door Stijlvol in beeld opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. In geval er sprake is van een deadline zal Stijlvol in beeld zich ertoe inspannen voor deze deadline de overeengekomen diensten te verlenen en Producten te leveren.

3. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Stijlvol in beeld is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Stijlvol in beeld zal de naar haar oordeel beste oplossing kiezen en de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4. Rechten van intellectuele eigendom, publicatierecht, portretrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Stijlvol in beeld. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Stijlvol in beeld daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.
 2. De door Stijlvol in beeld geleverde en/of geplaatste producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Stijlvol in beeld, niet voor andere dan door Partijen overeengekomen doelen, in andere dan door Partijen overeengekomen media, en op andere dan door Partijen overeengekomen wijze gebruikt worden. Voor elk gebruik van een product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Stijlvol in beeld een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500,- (vijftien honderd Euro).
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stijlvol in beeld veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.
 4. Bij iedere vorm van publicatie en openbaarmaking van Producten door de Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor duidelijke bronvermelding op of nabij de Producten. Indien Partijen hierover niets zijn overeengekomen zal Opdrachtgever als bronvermelding gebruiken ‘Stijlvol in beeld’ of ‘www.stijlvolinbeeld.nl’. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Stijlvol in beeld in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Het is Stijlvol in beeld toegestaan in het kader van de Opdracht vervaardigd op iedere wijze die Stijlvol in beeld wenst werk te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken en te publiceren, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gebruik ter promotie van Stijlvol in beeld en (door)verkoop. Voor zover nodig in het kader van het portretrecht verleent de Opdrachtgever hiertoe toestemming aan Stijlvol in beeld.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 7. Het in het kader van de Opdracht door Stijlvol in beeld tot stand gebrachte Product blijft eigendom van Stijlvol in beeld, ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld.

5. Prijs en betaling

 1. Alle in de Overeenkomst, begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen luiden in euro’s.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten.
 3. Een fotosessie is inclusief een Reserveringsvergoeding (opnamekosten) en een Revealsessie. De Reserveringsvergoeding dient voor de fotosessie betaald te worden. Na de Revealsessie ontvangt de Opdrachtgever de tweede factuur van eventueel bestelde Producten en na betaling zal Stijlvol in beeld de Producten bestellen en/of aanleveren.
 4. Prijzen zijn geldig tot drie maanden na de datum van de Revealsessie. Daarna zijn de dan geldende prijzen van toepassing.
 5. Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het in de Overeenkomst vastgelegde uurtarief.
 6. Stijlvol in beeld heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 7. Betaling geschiedt voor fotosessie/levering en ontvangst van de Producten.
 8. Stijlvol in beeld is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien Stijlvol in beeld hiertoe haar vordering ter incassering aan derden uit handen geeft, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot integrale vergoeding van alle hieraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met wettelijke rente, met een minimum van € 75,- en gerechtelijke incassokosten.
 9. Indien de Opdrachtgever met de betaling jegens Stijlvol in beeld in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende Overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

6. Duur, annulering en restitutie

 1. Annuleren of beëindiging van de Opdracht kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 2. Annuleren voor een fotosessie na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Stijlvol in beeld. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  – Tot 30 dagen voor de fotosessie / uitgerekende datum wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  – Tussen 30 dagen en 14 dagen voor de fotosessie / uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  – Tussen 14 dagen en 72 uur voor de fotosessie wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  – 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

  Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

 3. Annulering of beëindiging na verlenen van diensten of leveren van producten, ontslaat de Opdrachtgever niet van de betalings­verplichting aangaande die diensten of producten.

7. Aansprakelijkheid

 1. Stijlvol in beeld zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich bij het uitvoeren de opdracht te allen tijde inspannen het beste resultaat te behalen voor de Opdrachtgever. Stijlvol in beeld kan echter geen specifieke foto’s of een specifiek resultaat garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor naar de indruk van de Opdrachtgever gemiste of niet juist genomen foto’s.
 2. Stijlvol in beeld is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden indien zij door omstandigheden buiten haar macht de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig kan uitvoeren.
 3. Stijlvol in beeld is op geen enkele wijze en in geen enkel geval aansprakelijk voor:
  a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  d. fouten in het Product, indien Opdrachtgever zijn goedkeuring aan het product heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de fout schriftelijk heeft gereclameerd;
  e. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering;
  f. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Stijlvol in beeld geleverde product;
  g. schade geleden door de Opdrachtgever tijdens een fotosessie.
 4. Indien Stijlvol in beeld jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor het verwijtbaar niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van de Opdracht, dan is deze aansprakelijkheid nimmer hoger dan het bedrag dat de Opdrachtgever conform de Overeenkomst aan Stijlvol in beeld verschuldigd zou zijn.

8. Verval aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Stijlvol in beeld de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Stijlvol in beeld door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.
 2. Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Stijlvol in beeld jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als hierboven bedoeld en het door Stijlvol in beeld geleverde Product.

9. Algemeen

 1. Stijlvol in beeld is slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van door Stijlvol in beeld geleverde producten. Door Opdrachtgever zelf op basis van door Stijlvol in beeld geleverd materiaal, zoals digitale bestanden van foto’s, gemaakte kopieën, fotoafdrukken en andere afgeleide werken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Stijlvol in beeld.
 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst niet ondertekend, maar zich desondanks gedraagt alsof de Opdracht is verleend, dan zijn op de uitvoering van de Opdracht de rechten en verplichtingen zoals neergelegd in de Overeenkomst en de Voorwaarden onverkort van toepassing.
 3. De foto’s op www.stijlvolinbeeld.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Charlene van der Gracht. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 4. Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Stijlvol in beeld.
 5. Stijlvol in beeld kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 6. Stijlvol in beeld heeft haar best gedaan om alles wat op de website staat en in de brochures correct en volledig weer te geven. Maar iedereen kan een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst of in de brochures staat.
 7. Stijlvol in beeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 8. Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Stijlvol in beeld zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 9. Stijlvol in beeld zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotosessie na 3 maanden uit haar archief/opslag verwijderen.
 10. Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
 11. Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage. Stijlvol in beeld selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen tijdens de Revealsessie.
 12. Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 13. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.
 14. Indien een opdracht wordt verleend zonder dat daartoe een Overeenkomst wordt opgemaakt, zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn op de uitvoering van die opdracht.
 15. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Auteursrecht: Stijlvol in beeld. Alle rechten voorbehouden.

HEB JE VRAGEN?

Ik kan me voorstellen dat je nog specifieke vragen voor me hebt. Vul het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact op!